Hausa [1813]

Fiqihu da Usulunsa [678]

Tsarki [100]

Kwanuka [3]

Alwala [33]

Wanka [22]

[1]

Taimama [5]

Sallah [238]

[1]

Jana'iza [21]

Zakka [26]

Azumi [43]

[2]

[1]

[1]

Layya [3]

Jihadi [47]

Kasuwanci [13]

Rance [1]

Riba [4]

Bashi [2]

Jingina [1]

Kamfani [1]

Qwace [2]

Waqafi [2]

Wasiyya [4]

Yantawa [6]

Asibai [1]

Aure [24]

Sadaki [2]

Saki [1]

La'ani [5]

Idda [3]

Ciyarwa [8]

Yanka [4]

Farauta [4]

Jinaya [6]

Qisasi [3]

Diyya [3]

Haddodi [12]

[1]

Shafewa [1]

Falaloli da Ladabai [531]

Falaloli [123]

[2]

[1]

Tuba [8]